100% onafhankelijk

persoonlijk & op maat

erkend & gecertificeerd adviseur

Privacyverklaring Financieel Werk VOF

Inleiding

In onze dagelijkse praktijk verwerken wij talloze gegevens, waaronder gegevens die betrekking hebben op natuurlijke personen (persoonsgegevens). Dit kunnen gegevens zijn die wij van je hebben ontvangen of die wij in het kader van onze dienstverlening hebben verkregen van derden (bijvoorbeeld je werkgever of accountant). Wij hechten grote waarde aan de zorgvuldige omgang met persoonsgegevens van onze klanten, potentiële klanten, leveranciers en overige zakelijke relaties. Verwerking van persoonsgegevens geschiedt in overeenstemming met het bepaalde in de geldende privacywet- en regelgeving, waaronder de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG).

Met deze privacyverklaring geven wij je inzicht over de manier waarop wij met deze persoonsgegevens omgaan.

Definities

Verwerker:

een natuurlijk persoon of organisatie die (ten behoeve van de verwerkingsverantwoordelijke) persoonsgegevens verwerkt.

Klant:

de natuurlijke persoon of rechtspersoon waarmee wij als opdrachtnemer een overeenkomst hebben gesloten.

Verwerking:

een bewerking of een geheel van bewerkingen met betrekking tot persoonsgegevens, al dan niet uitgevoerd via geautomatiseerde procedures, zoals het verzamelen, vastleggen, ordenen, opslaan, bijwerken, wijzigen, opvragen, raadplegen, gebruiken, verstrekken, verspreiden, ter beschikking stellen, wissen of vernietigen van gegevens.

Verwerkingsverantwoordelijke:

de betreffende partij, die alleen of samen met andere partijen, het doel van en de middelen voor de verwerking van persoonsgegevens vaststelt.

Persoonsgegevens:

Bij de persoonsgegevens die wij verwerken moet je onder andere denken aan de volgende gegevens:

 • NAW-gegevens
 • E-mailadres
 • Voorkeuren voor specifieke diensten/producten/interessegebieden
 • Functie contactpersonen
 • Geboortedatum en -plaats
 • Kopie identiteitsbewijzen
 • Burgerservicenummer (alleen indien nodig)
 • Salaris en andere gegevens die voor fiscale aangiften, salarisberekeningen e.d. nodig zijn
 • Huwelijkse staat, gegevens partner en evt. informatie over kinderen; voor zover nodig voor bijvoorbeeld fiscale aangiften)

Dit betreffen gegevens die rechtstreeks door jou worden opgegeven.

Waarom verwerken wij die persoonsgegevens?

Wij verwerken de persoonsgegevens om onder andere de volgende redenen (gerechtvaardigde belangen):

 • Om uitvoering te kunnen geven aan de overeenkomst met onze klant.
 • Om te voldoen aan een wettelijke verplichting.
 • In verband met communicatie en informatievoorziening.
 • In verband met een offerteaanvraag.
 • Het op zo efficiënt mogelijke wijze kunnen verlenen van onze diensten.
 • Voor de verbetering van onze diensten.
 • Ten behoeve van facturering en incasso.
 • Ten behoeve van onze digitale nieuwsbrief.

Wij gebruiken je gegevens niet voor marketingdoeleinden, met uitzondering van activiteiten die bestaan uit het jou op de hoogte brengen van nieuwe ontwikkelingen binnen onze organisatie.

Je kunt je expliciet afmelden voor deze informatie. Je kunt daartoe een e-mail sturen naar info@financieelwerk.nl.

Het kan zijn dat wij je persoonsgegevens willen verwerken om andere redenen dan hierboven zijn vermeld. In dat geval zullen wij je uitdrukkelijk om toestemming vragen.

Waar verwerken wij de persoonsgegevens?

Wij zullen de persoonsgegevens alleen verwerken binnen de Europese Economische Ruimte, behalve als je hierover met ons andere schriftelijke afspraken maakt. Uitzondering hierop zijn situaties waarin wij contactmomenten via onze website en/of social-mediapagina’s (zoals Facebook en LinkedIn) in kaart willen brengen. Denk hierbij aan bijvoorbeeld bezoekersaantallen en opgevraagde webpagina’s. Je gegevens worden door derden buiten de EU opgeslagen wanneer gebruik wordt gemaakt van Google Analytics, LinkedIn of Facebook. Deze partijen zijn ‘EU-VS Privacy Shield’-gecertificeerd, zodat zij zich moeten houden aan de Europese privacyregelgeving. Overigens betreft dit slechts een beperkt aantal gevoelige persoonsgegevens, met name jouw IP-adres.

Verstrekken wij ook persoonsgegevens aan derden?

Wij verstrekken soms ook jouw persoonsgegevens aan anderen. Dit kunnen – onder meer – de navolgende ontvangers zijn:

 • een externe loonadministrateur;
 • de arbodienst;
 • het UWV;
 • de Belastingdienst;
 • de externe accountant;
 • een externe systeembeheerder;
 • een extern hostingpartij van online software;
 • een externe beveiliger.

Als een ontvanger van jouw persoonsgegevens een ‘verwerker’ is, dan zullen wij met hem een ‘verwerkersovereenkomst’ sluiten waarin we afspreken dat je gegevens goed zullen worden beveiligd en slechts verwerkt zullen worden voor de overeengekomen doeleinden.

Uiteraard zullen wij alleen derden inschakelen als wij ervan kunnen en mogen uitgaan dat zij betrouwbare partijen zijn die adequaat met persoonsgegevens omgaan en overigens de AVG kunnen en zullen naleven. Dit houdt onder meer in dat deze derden jouw persoonsgegevens slechts mogen verwerken voor de in die overeenkomst genoemde doeleinden.

Wij zullen in geen enkel geval je persoonsgegevens zonder jouw expliciete toestemming aan derden verstrekken voor commerciële doeleinden of goede doelen.

Hoe lang bewaren wij je persoonsgegevens?

Wij zullen je persoonsgegevens niet langer bewaren en bewerken dan noodzakelijk is voor het doel waarvoor deze zijn verstrekt (zie hiervoor de paragraaf ‘Waarom verwerken wij die gegevens?’). Dit betekent dat je persoonsgegevens bewaard worden zolang deze dienstbaar zijn aan het doel waarvoor deze worden bewaard. Bepaalde gegevens moeten langer worden bewaard (veelal 7 jaren), omdat wij ons moeten houden aan wettelijke bewaarplichten (bijvoorbeeld de fiscale administratieplicht met een bewaartermijn van zeven jaar) of in verband met voorschriften vanuit onze beroepsorganisatie.

Hoe hebben wij je persoonsgegevens beveiligd?

Wij hebben voor de bescherming van de persoonsgegevens passende organisatorische en technische maatregelen getroffen voor zover die in redelijkheid van ons kunnen worden verlangd, rekening houdend met het te beschermen belang, de stand van de techniek en de kosten van de relevante beveiligingsmaatregelen.

Wij verplichten onze medewerkers en eventueel derden die noodzakelijkerwijs toegang hebben tot de persoonsgegevens tot geheimhouding. Verder dragen wij er zorg voor dat onze medewerkers overigens een juiste en volledige instructie hebben gekregen over de omgang met persoonsgegevens en dat zij afdoende bekend zijn met de verantwoordelijkheden en verplichtingen van de AVG. Indien je hier prijs op stelt, lichten wij je graag verder in over hoe wij de bescherming van de persoonsgegevens hebben vormgegeven.

Wat zijn je rechten?

 1. Je hebt recht op inzage, rectificatie of verwijdering van persoonsgegevens die wij van je hebben (behoudens uiteraard indien dit eventuele wettelijke verplichtingen doorkruist).
 2. Je hebt bezwaar maken tegen de verwerking van je persoonsgegevens (of een deel hiervan) door ons of door een van onze verwerkers.
 3. Je hebt het recht de door jou verstrekte gegevens door ons te laten overdragen aan jezelf of direct aan een andere partij indien je dit wenst.

Incidenten met persoonsgegevens

Als er sprake is van een incident (een zogenoemd datalek) aangaande de persoonsgegevens dan stellen wij je, behoudens zwaarwegende redenen, daarvan onverwijld op de hoogte indien er concrete kans is op negatieve gevolgen voor jouw persoonlijke levenssfeer. Wij streven ernaar dit te doen binnen 48 uur nadat wij dit datalek hebben ontdekt of daarover door onze (sub)verwerkers zijn geïnformeerd.

Klachten

Mocht je een klacht hebben over de verwerking van jouw persoonsgegevens, dan vragen wij je contact met ons hierover op te nemen. Mocht dit niet tot een bevredigende uitkomst leiden, dan heb je altijd het recht om een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens; de toezichthoudende autoriteit op het gebied van privacy.

Wijzigingen

Niet uitgesloten is dat ons privacybeleid wel eens wordt gewijzigd. De meest recente versie van de privacyverklaring is logischerwijs de van toepassing zijnde versie en vindt je op onze website.

Contactpersoon

Mocht je vragen hebben over hoe wij omgaan met persoonsgegevens, dan horen wij dat graag. Eerste aanspreekpunt voor privacyaspecten bij onze organisatie is mevrouw Dorrit van de Veerdonk, te bereiken via e-mail op info@financieelwerk.nl of telefonisch onder nummer 073-5031208

Cookies

Om deze website – financieelwerk.nl – goed te laten werken, moeten we soms kleine bestanden op uw computer zetten, zogenaamde cookies. De meeste websites doen dit.

Wat zijn cookies?

Een cookie is een klein tekstbestand dat een website op uw computer of mobiel toestel opslaat wanneer u die site bezoekt. Zo onthoudt de website de pagina’s die u heeft bezocht en uw voorkeuren (zoals gebruikersnaam, taal, lettergrootte en andere voorkeuren) zodat u die niet bij ieder bezoek aan de site opnieuw hoeft in te vullen.

Deze website werkt ook zonder cookies, maar met cookies wordt hij wel gebruiksvriendelijker. U kunt cookies dus wissen of blokkeren, maar sommige onderdelen van de site zullen dan niet (naar behoren) werken.

De informatie die de cookies verzamelen, wordt niet gebruikt om u te identificeren en wij delen de statistische gegevens niet met derden. Deze cookies worden ook niet voor andere dan de hieronder beschreven doeleinden gebruikt.

Hoe gebruiken we cookies?

Ons gebruik van heeft de volgende algemene categorieën:

 1. Technisch noodzakelijk
  We kunnen cookies gebruiken die nodig zijn voor de werking van onze websites, diensten, applicaties of hulpmiddelen.
 2. Prestatie gerelateerd
  We kunnen cookies gebruiken die behulpzaam zijn bij het beoordelen van de prestaties van onze websites, diensten, applicaties en hulpmiddelen, onder andere als onderdeel van analytische toepassingen om ons inzicht te geven hoe onze bezoekers onze website gebruiken of om onze website inhoud, diensten, applicaties of hulpmiddelen te verbeteren.
 3. Functionaliteit gerelateerd
  We kunnen cookies gebruiken die ons helpen om u verbeterde functionaliteiten te bieden bij het bezoek aan of gebruik van onze websites, diensten, applicaties of hulpmiddelen. Dit kan onder meer inhouden dat wij u identificeren als u inlogt op een van onze websites, of dat wij uw gespecificeerde voorkeuren, interesses of eerder bekekenen items volgen, zodat we de presentatie van onze inhoud kunnen verbeteren.
 4. Advertentie- of targeting-gerelateerd
  We kunnen first-party of third-party cookies gebruiken om inhoud te leveren, waaronder relevante advertenties toegespitsts op uw interesses, op onze websites of op websites van derden. Hieronder valt ook het gebruik van technologieën die ons helpen inzicht te krijgen in de nuttigheid voor u van de advertenties en de inhoud die aan u zijn geleverd.

Als u de advertentie-gerelateerde cookies van derden wilt blokkeren, verwijderen of uitschakelen, dan kun u dit doen via de instellingen van uw browser of apparaat, in zoverre de browser of het apparaat dit toelaat. Verder kunt u de cookies uitschakelen in de cookie-melding bij het openen van de website.

Overzicht van de cookies die op onze website worden geplaatst:

Google Analytics (third party)

Cookie: _ga

 • Wordt gebruikt om gebruikers van elkaar te onderscheiden
 • Bewaartijd is 2 jaar

Cookie: _ga_<container-id>

 • Wordt gebruikt om de sessiestatus te behouden
 • Bewaartijd is 2 jaar
WordPress (first party)

Cookie: wp-settings-2

 • Wordt gebruikt om de WordPress Database te koppelen
 • Bewaartijd is 1 jaar

Cookie: wp-settings-time-2

 • Wordt gebruikt om de tijdsindicatie aan te geven
 • Bewaartijd is 1 jaar

Hoe komt u meer te weten en wat kunt u met de cookies doen?

U kunt cookies altijd controleren en/of wissen. Meer hierover leest u op aboutcookies.org. U kunt alle cookies op uw computer wissen en u kunt uw browser zo instellen dat cookies geblokkeerd worden. Dit betekent wel dat u daarna uw voorkeuren bij ieder bezoek opnieuw moet instellen en dat sommige delen van de website niet (naar behoren) werken.

Hoe kan ik mijn cookies beheren?

U kunt cookies steeds beheren in uw browser-instellingen of op uw mobiele apparaat. Hieronder vindt u instructies specifiek voor browsers voor laptops en desktop computers: